Om projektet

Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen verka för en fördjupad samverkan med samhällsaktörer som utifrån sina verksamhetsområden bedöms kunna bidra till att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp med att få ordning på sin ekonomiska situation. I uppdraget ingår att med lämpliga samhällsaktörer eftersträva:

  • ett utbyte av kunskap och erfarenheter om budget- och skuldrelaterade frågor,
  • ett samarbete när det gäller att nå ut till personer som har eller riskerar att få problem med skulder med information om vilken typ av stöd som finns att få, exempelvis via den kommunala budget- och skuldrådgivningen, och
  • ett samarbete om andra ändamålsenliga förebyggande och stödjande insatser.

Samverkansråd för budget- och skuldfrågor

För att underlätta en fördjupad samverkan mot överskuldsättning har regeringen dessutom gett Konsumentverket ett uppdrag att inrätta ett samverkansråd för budget- och skuldfrågor under ledning av myndighetschefen för Konsumentverket. Rådet ska ha en sådan sammansättning att problem med skulder hos enskilda kan belysas ur flera perspektiv. Samverkansrådets uppgift och sammansättning ska spegla uppdraget. Rådet ska underlätta myndigheternas och aktörernas samverkan så att det stöd som finns når fram och används, diskutera aktuella budget- och skuldrelaterade frågor, vara en kontaktyta in i respektive deltagande myndighet/organisation samt löpande följa utvecklingen beträffande enskildas skuldsättning och värdera resultaten av samarbetet.

Projektet
Hos Konsumentverket har en projektgrupp utsetts som arbetat sedan i maj 2016.  I projektet ingår även representanter från Kronofogden och Finansinspektionen. Det finns även en styrgrupp med representantet från dessa myndigheter.  Projektet är indelat i tre faser:

Fas 1: Kartläggningsfasen = Utbyte av kunskap och erfarenheter

Fas 2: Behovsanalys = Ett samarbete när det gäller att nå ut till enskilda med information om vilket stöd som finns att få

Fas 3: Genomförandefasen = Ett samarbete om ändamålsenliga förebyggande och stödjande insatser

Kontakta gärna projektledare: maria.lindstedt@konsumentverket.se om du har synpunkter eller frågor.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *